Định hướng phát triển

Công ty Dược phẩm Đan Lê đã đề ra những định hướng phát triển chiến lược lâu dài nhằm phát triển công ty ngày càng vững mạnh. Cụ thể là các mục tiêu sau:
  • Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh hàng năm.
  • Duy trì và không ngừng nâng cấp chất lượng sản phẩm, bao bì, nhãn mác do công ty sản xuất.
  • Phát triển mạnh các sản phẩm có lợi thế và doanh số cao, cắt bỏ những sản phẩm có hiệu quả thấp.
  • Tăng cường hợp tác các công ty trong và ngoài nước, các trường đại học và viện nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới có công nghệ cao, bán vào thị trường cao cấp.
  • Phát huy cơ hội liên doanh, liên kết với nước ngoài để khai thác tốt nhất các nguồn lực của công ty. Đầu tư nguồn lực và từng bước thực hiện chuyên nghiệp hóa công tác Marketing, nhằm xây dựng và củng cố thương hiệu Công ty và nhãn hiệu sản phẩm.
  • Khai thác tốt nhất các khả năng hiện có của Công ty

 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, chúng tôi đã dựa vào thực lực và thế mạnh của mình để thực hiện các hoạt động:

  • Đăng ký, xin giấy phép nhập khẩu, làm Visa cho tất cả các sản phẩm dược phẩm mà công ty nhập khẩu. 
  •  Xây dựng kế hoạch Marketing, chiến lược kinh doanh, quảng cáo sản phẩm sao cho phù hợp với môi trường Việt Nam.
  • Củng cố sức mạnh tài chính ổn định.